body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

מוסדות העמותה

 

  הנהלת העמותה:

יו"ר - עדית אנקורי

מזכיר - איילת ליקבר

גזבר - משה האוזמן

 

ועדת תכניות:

יו"ר - אביבה בר-יעקב        

יהודית לויזון                        אילה גבעתי

 

ועדת הוראה:

יו"ר - רחלי חכם

רות ספרן

רות שריג

 

ועדת הסמכה:

יו"ר - אודי אביטל

תהילה שהם

בינה ויילר

    מסכת סנהדרין: 

"כל פרנס שמנהיג את הציבור בנחת,זוכה 

ומנהיגם לעולם הבא".