body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

מוסדות העמותה

 

  הנהלת העמותה:

יו"ר - משה אלון

מזכיר - זהבה יוסלבסקי

גזבר - תהילה דקטור

 

ועדת תכניות:

יו"ר - איריס מרוז, ריי שרף, בינה ויילר      

 

ועדת הוראה:

יו"ר - יעל טרייבר, ורד ארביט, דליה קאולי

 

ועדת הסמכה:

יו"ר -  יהודית לויזון, דינה אלעד, רות ספרן

 

ועדת ביקורת:

יו"ר גדי מעוז, אתי רישתי

 

ועדת גישור:

אילנה תורן עמית, דוד וילר

    מסכת סנהדרין: 

"כל פרנס שמנהיג את הציבור בנחת,זוכה 

ומנהיגם לעולם הבא".