body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

שריג רות

 

 פסיכולוגית קלינית מומחית.

חוקרת הופעתם של מוטיבים פסיכולוגיים ותראפויטיים

בקולנוע על מנת להעשיר את הבנתנו בסרטים ולהרחיב

את הבנת המושגים היונגיאניים באמצעות הקולנוע.

עבודותיה מתרכזות במיוחד בהשתקפות סוגיות

מקצועיות בראי הקולנוע (דמות המטפל, יחסי מטפל-

מטופל, האופי העתידי של הפסיכותראפיה  ועוד).

 

מאמרים:

על הסמל בממלכת נרניה

דמות המטפל בקולנוע

קולנוע ופסיכולוגיה אנליטית / סדרת הרצאות

ג'ולייטה של הרוחות – פליני ויונג   

חלומות וסרטים

המוות ותפיסת החיים שאחרי המוות בקולנוע

תותי בר של ברגמן – מסע בין חלומות

אנימוס ואנימה בקולנוע – חיבור עם 'הנפש האחרת' בסרטים: "גברים" 1985  

ו"פריחת הדובדבן" 2008  - דוריס דוריי.

פיתוי הסירנות / הרצאה שניתנה ביום העיון "קול מבע ודממה" במאי 2017