body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

 

ציורים של יונג

 

  … כלי העבודה של היוצר הוא בעיקרו של דבר

הוא עצמו. מכיון שכך, נתון הוא ביד היצירה, ואין

לנו לצפות שהוא אשר יפרש אותה עבורנו. האמן

עשה את המירב בהיותו מעצב את יצירתו, ועליו

להשאיר את הפרשנות לאחרים, ולעתיד.

(יונג)