body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

 הגעתי למסקנה שהלא-מודע הינו תהליך ותמורה.

השינוי מתחולל על ידי יחסי הגומלין שבין האני

לבין תכני הלא-מודע (קרל גוסטב יונג)

 

"מרחבים מרחבים מרחבי אל איוותה נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שטה היא נשמתי ברחבי שמים, לא יכילוה קירות לב ולא קירות מעשה, מוסר, היגיון ונימוס - מעל לכל אלה שטה היא ועפה ממעל לכל אשר יקרא בכל שם, ממרום מכל עונג, מכל נועם ויופי, ממרום לכל נשגב ונאצל". " (הרב קוק)

 

העמותה היונגיאנית הישראלית החדשה הוקמה בשנת 2000 חבריה

הם  אנליטיקאים מוסמכים. העמותה מסונפת לאיגוד הבינלאומי 

לפסיכולוגיה אנליטית-יונגיאנית. העמותה מכשירה אנליטיקאים, 

מקפידה על כללי האתיקה וחבריה עוסקים בהוראה, טיפול ומחקר. 

חברי העמותה הקימו שני בתי ספר לפסיכותרפיה - בסמינר

הקיבוצים ובמכללת אורנים.